POTWIERDZENIE WOLI

 

KOMUNIKAT W SPRAWIE

rekrutacji do przedszkola 2020/2021

Zagrożenie związane z rozprzestrzenianiem się COVID-19 oraz nowe regulacje prawno-oświatowe powodują zmiany w procesie rekrutacji do przedszkola na rok szkolny 2020/21:

  1. Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych poprzez umieszczenie na stronie www przedszkola (poniżej).
  2. Potwierdzenie woli zapisu dziecka do przedszkola (wzór poniżej) – wypełnione należy przesłać tylko drogą  elektroniczną (w formie scanu PDF, JPG lub treść  dokumentu zamieścić w treści e-maila)  na adres e-mailowy: p33@edu.gorzow.pl
    w terminie od 09 kwietnia do 15 kwietnia 2020 r. do godz. 13.00.
  3. Rodzice dzieci zakwalifikowanych do placówki drugiego i trzeciego wyboru składają potwierdzenie woli do placówki, do której dziecko zostało zakwalifikowane. Dokumenty naboru zostaną dostarczone przez przedszkole. 
  4. Brak dokonania potwierdzenia woli jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu.
  5. Publikacja kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych odbędzie się poprzez zamieszczenie list na stronie przedszkola www.33.edu.gorzow.pl  
    w dniu 22 kwietnia 2020 rdo godz. 12.00.
  6. Informacje dla rodziców dzieci niezakwalifikowanych w późniejszym terminie.

Dodatkowe informacje – Tel. 95 722 68 99

Komisja rekrutacyjna  

Przedszkola Miejskiego nr 33

 

Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dnia 25 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie
w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2019 poz. 530)
                                                                                    

 

 
Załączniki:

Adresy innych stron zawarte w tekście: